11-200 Bartoszyce, ul. Grota Roweckiego 1
Grafika : drukuj / nie drukuj
http://www.pupbartoszyce.pl/klient/zasilki_powrotpolska.html

Zasiłek dla bezrobotnego po powrocie do Polski

Osoba, która po okresie pracy za granicą wróciła do Polski i nie może znaleźć zatrudnienia,ma prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.

Może zdarzyć się, że po powrocie do Polski nie możemy znaleźć pracy. Jeśli pracowaliśmy w państwie członkowskim EOG lub Szwajcarii, to mamy prawo do otrzymywania świadczenia dla osób bezrobotnych.Jest to możliwe dzięki tzw. zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia
i zatrudnienia, której istotą jest umożliwienie uzyskania świadczeń osobie pracującej w dwóch (lub więcej) państwach członkowskich.

Zasadzie sumowania podlegają okresy zatrudnienia w charakterze pracownika najemnego oraz okresy pracy za granicą na własny rachunek. 

Aby okres przepracowany za granicą mógł zostać dodany do okresu wymaganego do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, musimy uzyskać w państwie zatrudnienia formularz E 301 / U 1. Są to jedyne uznawane dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim. Z wnioskiem o wydanie formularza należy wystąpić do instytucji odpowiedzialnej w danym państwie za przyznanie i wydawanie zasiłków dla bezrobotnych.

Dane teleadresowe tych instytucji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli po powrocie do Polski nie możemy znaleźć zatrudnienia, powinniśmy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce naszego zamieszkania oraz złożyć tam wszelkie dokumenty konieczne do przyznania prawa do zasiłku wraz z formularzem E 301 / U 1. Powiatowy Urząd Pracy przekaże sprawę do wojewódzkiego urzędu pracy w celu podjęcia decyzji w kwestii przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeśli nie mamy formularza E 301 / U 1, uzyska go za nas wojewódzki urząd pracy po dostarczeniu dokumentów potwierdzających pracę za granicą. Zasiłek dla bezrobotnych będzie przyznany na podstawie polskich przepisów i wypłacany w wysokości przysługującej zgodnie z polskim prawem.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 1971.149.2 z późn. zm.).