Strona główna / Dla bezrobotnych / Wszystko o zasiłkach / Obowiązujące stawki i wskaźniki
 

Wysokość zasiłku

(stan na dzień 1 czerwca 2014 roku)

 

I. Wysokość zasiłków dla bezrobotnych po waloryzacji o 0,9 % (M.P. z 2014 r. poz. 367) na dzień 01.06.2014 r. w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi miesięcznie:

 

Procentowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych

80%

100%

120%

Brutto

664,90

831,10

997,40

Netto

583,06

717,30

851,63

II. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku, jego wysokość wynosi miesięcznie:

 

Procentowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych

80%

100%

120%

Brutto

522,10

652,60

783,20

Netto

468,11

572,87

678,71

UWAGA: zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji w wysokości 666,60 zł.* brutto).

 
OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
 
  (stan prawny na dzień 1 czerwca 2014r.)
 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.01.2010r.:

podstawowy(100%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


831,10x
652,60

obniżony (80%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


664,90
522,10

podwyższony (120%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Uwaga - zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający
z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji w wysokości 660,60 zł) 

997,40
783,20

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

szkolenia - 120 % zasiłku

997,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

997,40

stażu - 120 % zasiłku

997,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

831,10

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

166,30

Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

479,40

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

UWAGA podstawę do naliczenia dodatku aktywizacyjnego dla osób, które uzyskały prawo do zasiłku przed 01.01.2010r. stanowi kwota zasiłku ustalonego na podstawie dotychczasowych przepisów

415,50

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

415,50

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 8,10/godz.

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2014 r. o 0,9% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w 2013 r., w stosunku do 2012 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 27,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60 *)

980,70

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.680,00 + 302,40*)

Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.

1.982,40

2. robót publicznych

- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.947,66 + 350,58*),

2.298,24

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.895,31 + 701,16*)

4.596,47

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

5.040,00

4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

max 4,80/za godz.

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.

1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

23.371,86

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

15.581,24

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

11.685,93

2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

23.371,86

3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

15.581,24

4.Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 08.05.2013r.)

4,50%

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2014r.)

1.680,00xxx

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw.2014r. (obowiązuje od 1.06.2014r.)

3.895,31xxxx

3. Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.)

2,45%

4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006r.)

0,10%

5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008r.)

9,00%

Źródło: MPiPS.

Redagował: Jolanta Wojciechowska 2014-06-03 07:48:42