Strona główna / Przedsiębiorcy / Staże

Staż

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań zawodowych w miejscu pracy według ustalonego programu bez nawiązania stosunku pracy. Oznacza to, że stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy a zatem nie może być obarczony odpowiedzialnością, w tym materialną, jak osoba zatrudniona na umowę o pracę.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. Do odbycia stażu mogą być kierowane osoby bezrobotne:

 • do 25 roku życia,
 • w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia,
 • długotrwale,
 • które zakończyły realizację kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • niepełnosprawne.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku skierowania na staż osoby bezrobotnej do 25 roku życia lub osoby bezrobotnej w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej, która nie ukończyła 27 roku życia.

W okresie trwania stażu organizator stażu nie ponosi żadnych kosztów wynagrodzenia stażysty, ponieważ stażysta otrzymuje wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy stypendium, od którego Urząd opłaca także składki na ubezpieczenia społeczne. W 2009 r. w okresie od stycznia do maja wysokość stypendium wynosi 773 zł, a od czerwca do grudnia 791 zł.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm./.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 142 poz. 1160/.
Redagował: IntraCOM Katowice 2009-11-10 09:20:48